Οι κατωτέρω περιγραφόμενοι Όροι Χρήσης καθώς και όλες γενικά οι αναφορές και το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα αποτελούν το περιεχόμενο του δια του παρόντος καταρτησθέντος νομικά δεσμευτικού Συμφωνητικού Χρήσης μεταξύ εσάς («Εγγεγραμμένος Χρήστης», «Πελάτης», «Ασθενής» «εσείς» ή «εσάς») και του επαγγελματία – ιατρού, Βασίλειου Γ. Κολοβού, (“Ιατρός”, επιχείρηση», «υπηρεσία», «second opinion») και αφορούν την παροχή εκ μέρους του Ιατρού πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και χρήσης των Υπηρεσιών «second opinion».

Για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε και να αποδεχτείτε όλους τους Όρους Χρήσης, που αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό Χρήσης. Η χρήση της Ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. O χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι τουλάχιστον 18 χρονών και νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα συμφωνία υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην παρούσα.

Κατά την ανάγνωση του παρόντος Συμφωνητικού Χρήσης, συνιστάται ανεπιφύλακτα να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδεόμενες πληροφορίες και να τις διαβάσετε. Η χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας ή οιασδήποτε των Υπηρεσιών είναι ρητή ένδειξη για τον Ιατρό ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από κάθε όρο και προϋπόθεση του Συμφωνητικού
Χρήσης και των Όρων Χρήσης. Ορισμένες τοποθεσίες, Υπηρεσίες και εργαλεία της Ιστοσελίδας μπορεί να έχουν επιπλέον ή διαφορετικούς όρους που σας παρέχονται κατά τη
χρήση αυτών των τοποθεσιών, υπηρεσιών ή εργαλείων.

ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Ο ιατρός διατηρεί το μονομερές και ανέλεγκτο δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και αναθεωρήσει το Συμφωνητικό Χρήσης και τους Όρους Χρήσης καθώς και όλες τις σχετικές
πληροφορίες κατά πάντα χρόνο. Οιεσδήποτε τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή την τοποθεσία. Εκτός αν άλλως ρητά δηλώνεται, όλοι οι τροποποιημένοι όροι θα τίθενται
αυτόματα σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση αντίθεσης ενός Εγγεγραμμένου Χρήστη προς τους τροποποιημένους όρους, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Ιατρό στα κατωτέρω αναφερόμενα Στοιχεία Επικοινωνίας. Εάν ο Εγγεγραμμένος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους τροποποιηθέντες όρους, τότε θα μπορεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα έως την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τροποποιημένων όρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εκ μέρους σας χρήση
της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών αυτής, μετά από κάθε τροποποίηση ή μεταβολή των Όρων Χρήσης, αποτελεί ρητή εκ μέρους σας συγκατάθεση για την δέσμευσή σας από τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.

Ο Ιατρός ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Οι παρόντες Όροι τίθενται σε ισχύ την 25.5.2018 και παραμένουν σε ισχύ μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση/μετατροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση ή ανάκληση συγκατάθεσης σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα, οι χρήστες / πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 6948804312 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@heartpoint.gr

[1] ΟΡΙΣΜΟΙ:

Εγγεγραμμένοι Χρήστες σημαίνει από κοινού τους Πελάτες, Ασθενείς ή/ και τους Ενδιαφερόμενους.

Πελάτες σημαίνει αγοραστές και λήπτες υπηρεσιών.

Ιατρός σημαίνει τον ιατρό, Βασίλειο Γ. Κολοβό, ή οποιονδήποτε άλλον συνεργάτη ιατρό, ή προστηθέντα.

Ιστοσελίδα σημαίνει την ηλεκτρονική διεύθυνση www.heartpoint.gr και υποϊστοσελίδες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Μέρη σημαίνει τον Ιατρό και οιοδήποτε Εγγεγραμμένο Χρήστη και Μέρος έκαστο αυτών ξεχωριστά.

Λογαριασμός σημαίνει τον λογαριασμό εκάστου Εγγεγραμμένου Χρήστη, όπως αυτός  περιγράφεται στον όρο 4.

Νομοθεσία κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου, οι όροι και οι εφαρμοστές διατάξεις του
Ελληνικού δικαίου (ενδεικτικά, Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή – όπως ισχύει
μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 και του Ν. 4512/2018, Ν. 2472/1997 περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων – όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.
4139/2013).

Όροι Χρήσης σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Παροχή Υπηρεσιών σημαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από τον Ιατρό προς τον
Πελάτη δυνάμει προφορικής ή γραπτής εντολής αναφορικά με την έναντι ανταλλάγματος.

Παροχή υπηρεσίας ή έργου και περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 5.

Συμφωνητικό Χρήσης σημαίνει η συμφωνία μεταξύ Ιατρού και Εγγεγραμμένου Χρήστη,
αναφορικά με τους Όρους Χρήσης.

[2] ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Ιστοσελίδα είναι ένας δικτυακός τόπος/ μια online πλατφόρμα παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών, που επιτρέπει στους Εγγεγραμμένους Χρήστες/Πελάτες να υποβάλλουν
ερωτήματα, να αποστέλλουν ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά αποτελέσματα ή άλλο υλικό για περαιτέρω επεξήγηση ή/και ιατρική διάγνωση, για παροχή συμβουλών, για παροχή
«δεύτερης γνώμης- εκτίμησης», για την ανάθεση υλοποίησης εντολής από τον Ιατρό και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες/Πελάτες/Ασθενείς/Ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν το αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες από τον ιατρό υπηρεσίες, να υποβάλλουν ό,τι κρίνεται απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας από τον ιατρό και να συνεργάζονται για την εκτέλεση της εντολής προς τον ιατρό. Μόνο, κατόπιν της ηλεκτρονικής αποδοχής των όρων της παρούσας, συμπληρωμένης και ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενης, της ηλεκτρονικής
εγγραφής, της εκτέλεσης της σχετικής πληρωμής και της ηλεκτρονικής αποστολής του ιατρικού φακέλου ο χρήστης καθίσταται πελάτης και αποδέκτης της παρεχόμενης υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, μεταξύ άλλων να ενεργούν τα κατωτέρω:

Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες/Πελάτες: να δημιουργούν προφίλ, να υποβάλλουν και αναρτούν αιτήματα για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, να επικοινωνούν με τον Ιατρό, να
αποστέλλουν τον ιατρικό τους φάκελο, να αναθέτουν στον ιατρό την εντολή για παροχή
υπηρεσιών, να συμφωνούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης αυτών.
Ο Ιατρός: Να δημιουργεί προφίλ, να προβάλει τις υπηρεσίες και τα έργα του, να υποβάλλει την ιατρική εκτίμηση του, να αναλαμβάνει την εκτέλεση συμφωνηθείσης παροχής, να τιμολογεί, να παρέχει πληροφορίες και λοιπές υπηρεσίες ιατρικής φύσεως, και να λαμβάνει τη συμφωνηθείσα αμοιβή από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες/Πελάτες.

Προκειμένου Εγγεγραμμένοι Χρήστες/Πελάτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, ο Ιατρός τους παρέχει τη δυνατότητα να εγγράφονται ως Εγγεγραμμένοι Χρήστες, σύμφωνα με τον όρο 4 κατωτέρω.

[3]. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΛΗΞΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενεργοποιούνται και θα παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συμβατική συμφωνία με την χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν. Εκτός εάν άλλως ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, έκαστο μέρος μπορεί να καταγγείλει ή ανακαλέσει τη συγκατάθεση του προς το Συμφωνητικό Χρήσης ανά πάσα στιγμή, εφόσον προηγουμένως κοινοποιήσει αυτό γραπτώς με κάθε πρόσφορο τρόπο (εμαιλ, ταχυδρομικώς, κ.λ.π.) στο άλλο μέρος. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Λογαριασμός σας τερματίζεται αυτόματα και ο Ιατρός δύναται να μη συνεχίσει να εκτελεί τις αιτηθείσες από εσάς υπηρεσίες, άλλως και σε περίπτωση που ο Ιατρός συνεχίσει να εκτελεί τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε εκκρεμούσας υποθέσεως μεταξύ των μερών, οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες/Πελάτες υποχρεούνται όπως καταβάλλουν οιαδήποτε ποσά οφειλόμενα αλλά μη εξοφληθέντα για οιεσδήποτε υπηρεσίες προς τον Ιατρό.

Κάθε καταγγελία ενός Λογαριασμού χρήστη θα οδηγήσει αυτόματα στη λύση όλων των συναφών Προφίλ. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει μη επιβεβαιωμένους Λογαριασμούς ή Λογαριασμούς που έχουν μείνει ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με την επιφύλαξη και χωρίς περιορισμό οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων/αξιώσεων, ο Ιατρός δύναται να αποστείλει προειδοποίηση ή να αναστείλει προσωρινά ή να διακόψει οριστικά την πρόσβαση οιουδήποτε Εγγεγραμμένου Χρήστη στην Ιστοσελίδα και της Υπηρεσίες και το Λογαριασμό και να αρνηθεί να παράσχει οποιαδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες προς Εγγεγραμμένο Χρήστη εάν: (α) οιοσδήποτε Εγγεγραμμένος Χρήστης παραβιάσει την κείμενη Νομοθεσία ή το γράμμα και πνεύμα οποιουδήποτε όρου του Συμφωνητικού Χρήσης ή των συναφών πολιτικών και των πληροφοριών, που ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δια αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών πολιτικών και των διαδικασιών της Εταιρείας, η δε παραβίαση θα κρίνεται από την Εταιρεία κατ’ απόλυτο και ανέλεγκτο δικαίωμά της (β) ο Ιατρός έχει εύλογες ενδείξεις ότι οιοσδήποτε Εγγεγραμμένος Χρήστης δημιουργεί προβλήματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρενοχλεί τον ιατρό ή τους προστηθέντες από αυτόν ή άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες ή αναρτά ή υποβάλλει πληροφορίες απειλητικής ή συκοφαντικού ή δυσφημιστικού περιεχομένου ή εκθέτει τον ιατρό ή άλλο Εγγεγραμμένο Χρήστη σε οικονομική ζημία ή νομικές ευθύνες, (γ) παρά τις εύλογες προσπάθειές μας δεν δυνάμεθα να ελέγξουμε ή να επιβεβαιώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μας παρέχετε.

Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής ή καταγγελίας, δεν πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, υπό τους ίδιους Λογαριασμούς είτε μέσω τρίτου άλλου Λογαριασμού.

Επιπλέον, παραβίαση του Συμφωνητικού Χρήσης μπορεί να διωχθεί και ποινικά, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Συμφωνείτε με τον παρόν να μην θεωρείτε υπεύθυνο τον ιατρό για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας της ανάληψης των μέτρων που αναφέρονται πιο πάνω από την Εταιρεία.

Οι παρακάτω ενότητες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη του Συμφωνητικού.

[4] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Α. Δυνατότητα εγγραφής.
Η πρόσβαση στους δημόσιους τομείς του δικτυακού τόπου της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε χρήστη. Η χρήση των περαιτέρω Υπηρεσιών ή/και λειτουργιών της Ιστοσελίδας προαπαιτεί την εγγραφή ως Εγγεγραμμένου Χρήστη. Η εγγραφή ως Εγγεγραμμένος Χρήστης επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω
των 18 ετών ή νομικά πρόσωπα, με ικανότητα δικαιοπραξίας και δικαίωμα ανάληψης συμβατικών υποχρεώσεων. Για να γίνετε Εγγεγραμμένος Χρήστης θα πρέπει να αποδέχεσθε
όλους τους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό Χρήσης, ως αυτοί ενδεχόμενα τροποποιούνται κατά πάντα χρόνο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με την απόκτηση της ιδιότητας του Εγγεγραμμένου Χρήστη και καθ’ όλη τη διάρκεια, που έχετε την ιδιότητα Εγγεγραμμένου Χρήστη, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα:

(1) να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και δη περί ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.

(2) να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης και τις μεθόδους, διαδικασίες και οδηγίες που περιγράφονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

(3) Να συμμορφώνεστε με τους ειδικότερους όρους, που απευθύνονται σε Πελάτες, κατά περίπτωση.

(4) Να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για το σκοπό της εισόδου σε μια καλόπιστη συναλλαγή.

Β. Εγγραφή.

Προκειμένου οιοσδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκτήσει την ιδιότητα του Εγγεγραμμένου Χρήστη και να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες θα πρέπει να αποκτήσει Λογαριασμό και να ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποδεχόμενος την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Προς το σκοπό αυτό, ο χρήστης θα ζητηθεί να παράσχει στην επιχείρηση ορισμένες πληροφορίες, όπως περιγράφονται στη φόρμα εγγραφής. Υποχρεούστε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να επιβεβαιώνετε και επικαιροποιείτε τις πληροφορίες κατά πάντα καιρό και σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από την επιχείρηση, άλλως ευθύνεστε κατά το νόμο. Περαιτέρω, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς ωστόσο να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση γι’ αυτό, εάν και εφόσον κρίνει, να ζητήσει από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα για επαγγελματική χρήση, μετά την εγγραφή τους, να στείλουν ένα αντίγραφο της άδειάς τους (για επιβεβαίωση της εγγραφής) στην επιχείρηση και τα στοιχεία επικοινωνίας, που αναφέρονται κατωτέρω. Αν γίνεται τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μια φόρα όλα μαζί. Εάν δεν σταλούν, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος, να μην ενεργοποιήσει το μέλος ή να το διαγράψει. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και περαιτέρω πληροφορίες, αν θεωρεί ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν είναι αρκετές ή ικανοποιητικές. Αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε διαβάστε τον όρο 16.

Γ. Χρήση Ιστοσελίδας.

1. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων στο παρόν, δεν επιτρέπεται:

• να δημοσιεύετε, αναγράφετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχή της Ιστοσελίδας.

• να παραβιάζετε με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ή τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων.

• να παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και το Συμφωνητικό Χρήσης και τις πολιτικές μας, ως αυτοί περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.

• να παρεμβαίνετε στις καταχωρήσεις άλλων Εγγεγραμμένων Χρηστών.

• να παρακάμπτετε ή να χειραγωγείτε την τιμολογιακή δομή, τη διαδικασία χρέωσης ή τα ποσά που οφείλονται στην επιχείρηση.

• να δημοσιεύετε ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο (περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων).

• να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, τις υποιστοσελίδες, τις Υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή τα πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες της Εταιρείας και της Ιστοσελίδας ή να συλλέγετε ή να συγκεντρώνετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συναίνεσή τους.

• Να μεταβιβάζετε την ιδιότητα Εγγεγραμμένου Χρήστη. Ο λογαριασμός δεν είναι μεταβιβάσιμος.

Δ. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έκαστος Εγγεγραμμένος Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της Φόρμας Εγγραφής Μέλους, υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, δεν έχει συντελεστέι η παροχή της αιτηθείσας υπηρεσίας, άλλως ο Εγγεγραμμένος Χρήστης θα καταβάλλει το κόστος για τις παρασχεθείσες μέχρι τη στιγμή της υπαναχώρησης υπηρεσίες.

Ε. Λογαριασμός.
Όνομα χρήστη/ email και κωδικός πρόσβασης. Κατά την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε email ή/και να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού. Ως Εγγεγραμμένος Χρήστης, συμφωνείτε και είστε εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και τη διατήρηση του απορρήτου των στοιχείων
(του ονόματος χρήστη, εμαιλ, κωδικού πρόσβασης),που χρησιμοποιείτε. Δια του παρόντος, επιτρέπετε στην επιχείρηση να υποθέτει καλόπιστα ότι κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με το όνομα χρήστη, email και τον κωδικό πρόσβασής σας είναι ή έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε παράνομη χρήση του Λογαριασμού.

[5]. Γενικοί Όροι Συνεργασίας Πελατών/ Επιχείρησης.

Με την ανάθεση οιασδήποτε εντολής, ο Πελάτης συμφωνεί να παραλάβει/αποδεχθεί και η επιχείρηση συμφωνεί να παραδώσει τη συμφωνηθείσα υπηρεσία σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους και συμφωνίες μεταξύ τους και τις ακόλουθες συμφωνίες:

Ο Πελάτης και ο Ιατρός αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση και συμφωνούν να ενεργούν με καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κατά την παροχή υπηρεσιών.

Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες, Πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δήλωση και πληρωμή οιωνδήποτε φόρων και τελών, που τους βαρύνουν και που ενδεχόμενα προέρχονται ή επιβάλλονται επί των παρασχεθεισών υπηρεσιών ή παραχθέντων Έργων και απορρέουν από τη Σύμβαση. Ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την επιχείρηση, αναφορικά με οιεσδήποτε φορολογικές υποχρεώσεις των Εγγεγραμμένων Χρηστών/Πελατών να συλλέγει, αποδίδει ή υπολογίζει τέτοιους φόρους.

[6]. ΑΜΟΙΒΗ

Α. Χρέωση Πελάτη. Ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης, υποχρεούται να καταβάλλει την αντίστοιχη καθαρή αμοιβή πλέον τυχόν νόμιμων
επιβαρύνσεων (π.χ. Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Εάν η εκτέλεση της Υπηρεσίας ή η παραλαβή της καθυστερήσει, για λόγους μη αποδιδόμενους στον Ιατρό, οι συμφωνηθέντες όροι πληρωμής παραμένουν αμετάβλητοι. Εκτός από την ανωτέρω προκαταβαλλόμενη αμοιβή, για την οποία εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό που ο νόμος προβλέπει, ο χρήστης / πελάτης δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή αμοιβή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωσή του και έγγραφη αποδοχή της.

Οι αμοιβές πρέπει να καταβάλλονται μετά την ενεργοποίηση του Λογαριασμού και προ της παροχής της ζητηθείσας υπηρεσίας (όπως αποστολή ιατρικής εκτίμησης, ιατρικής διάγνωσης ή άποψης κ.λ.π.). Αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής είναι εκείνες που προσφέρει η επιχείρηση.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές των χρεώσεων ή επιβαρύνσεων των μελών, των τελών, κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, δεν επιστρέφονται ήδη καταβληθείσες αμοιβές. Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση προβεί σε ακύρωση, αναστολή ή τερματισμό οιουδήποτε Λογαριασμού, σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν επιστρέφεται οιαδήποτε καταβληθείσα αμοιβή.

Οιαδήποτε κόστη, τέλη, παρακρατήσεις υπέρ τρίτων και δαπάνες αναφορικά με την αμοιβή (π.χ δαπάνες που προκαλούνται από προεπιλογή ή έξοδα – κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων) επιβαρύνουν αποκλειστικά το ενδιαφερόμενο μέλος/ πελάτη.

Β. Έγκριση Καταβολών.

Η χρήση οιασδήποτε των υπηρεσιών πληρωμών συνιστά ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας συμφωνία και αποδοχή καταβολής των σχετικών εγκεκριμένων ποσών, ποσά για τα οποία μας εξουσιοδοτείτε πλήρως δια του παρόντος να χρεώνουμε σε βάρος σας και κατά περίπτωση στον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας, στην Πιστωτική σας Κάρτα, στην Χρεωστική σας Κάρτα, το τραπεζικό λογαριασμό ή PayPal. Οιεσδήποτε σχετικές πληρωμές, που έχουν εγκριθεί, είναι οριστικές.

Γ. Δόλιες συναλλαγές, Εσφαλμένες ή Διπλές Χρεώσεις, Επιστροφές.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από εσάς και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την επιχείρηση, σε περίπτωση που η επιχείρηση ανακαλύψει μία δόλια συναλλαγή, εσφαλμένη ή διπλή χρέωση ή εάν η Εταιρεία καταβάλει οιαδήποτε ποσά σε πιστωτικά ιδρύματα ή οιαδήποτε τράπεζα, πιστωτική κάρτα ή PayPal οιουδήποτε Εγγεγραμμένου Χρήστη και για οποιοδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διερευνήσει όλες οι συναλλαγές για τυχόν απάτη. Επιπλέον, συμφωνείτε να συνεργασθείτε με οποιαδήποτε εύλογα αιτήματα της επιχείρησης σε μια προσπάθεια να διερευνήσει τυχόν απάτη ή ύποπτη συναλλαγή. Αποδέχεστε ότι η επιχείρηση δικαιούται να λάβει τέτοια αποζημίωση με χρέωση του λογαριασμού σας, αφαιρώντας ποσά από προκαταβολές για μελλοντικές πληρωμές ή κεφάλαια προς ανάληψη, ή χρεώνοντας σχετικά την πιστωτική σας κάρτα ή οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με τον Λογαριασμό σας ή να λάβει αποζημίωση από εσάς με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της μέσω τρίτου είσπραξης. Οιαδήποτε αποτυχία για είσπραξη των τυχόν οφειλόμενων στην επιχείρηση ποσών είναι αιτία τερματισμού του Λογαριασμού σας.

Δ. Νόμισμα.

Όλες οι συναλλαγές μεταξύ Εγγεγραμμένων Χρηστών για παρασχεθείσες Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας γίνονται σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για τη συναλλαγματική διακύμανση των νομισμάτων που παρουσιάζονται κατά τη λήψη ή μετάδοση ή πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, επιταγή ή αυτοματοποιημένο γραφείο συμψηφισμού προς και από το λογαριασμό σας σε νόμισμα άλλο πλην του Ευρώ.

Ε. Αποκλειστική χρήση Υπηρεσιών Πληρωμών και μη καταστρατήγηση. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες/Πελάτες συμφωνούν και υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν μόνον τις Υπηρεσίες Πληρωμής και να κάνουν όλες τις σχετικές πληρωμές, κατά περίπτωση μόνον μέσω των Υπηρεσιών Πληρωμής. Περαιτέρω συμφωνούν να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ενέργεια, που ενδεχόμενα έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των Υπηρεσιών Πληρωμής.

ΣΤ. Συμφωνία περί καταβολής.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η επιχείρηση δεν λάβει ποσά που έχετε εξουσιοδοτήσει να εισπράξει μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών, συμφωνείτε να καταβάλετε το ποσό αυτό αμέσως και σε πρώτη ζήτηση από την επιχείρηση. Συμφωνείτε επίσης να καταβάλλετε οιουσδήποτε τόκους, δικηγορικές αμοιβές και λοιπά έξοδα είσπραξης που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την είσπραξη των εγκριθέντων αλλά μη εισπραχθέντων ποσών. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των πληρωμών γίνεται από εσάς και να καταλογίσει οποιαδήποτε ποσά, που ενδεχόμενα κατέχει η επιχείρηση για λογαριασμό σας προς κάλυψη τυχόν ανεξόφλητων υπολοίπων, ζημιών και εξόδων, που ενδεχόμενα έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας Πληρωμών.

[7]. ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Δηλώνετε, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι (α) η επιχείρηση δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες σε οιοδήποτε Χρήστη, (β) η επιχείρηση δεν θα συμβουλέψει σχετικά με οποιαδήποτε νομικά θέματα και (γ) εάν επιθυμείτε οιαδήποτε νομική συμβουλή ή συνδρομή, θα πρέπει να αποτανθείτε σε δικηγόρο και να μην στηρίζεστε στην επιχείρηση για
οποιαδήποτε τέτοια συμβουλή. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν είναι αρμόδια, ούτε υποχρεωμένη να λάβει ή να επεξεργαστεί πιθανές καταγγελίες κατά άλλων τρίτων, ούτε να μεσολαβεί ή να επιλύει διαφωνίες μεταξύ των Χρηστών και άλλων τρίτων, εκτός αν η καταγγελία αφορά σε πράξεις ή ενέργειες, δικαιώματα ή υποχρεώσεις της επιχείρησης.

[8]. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ.

Α. Γενικά. Παρακαλούμε, όπως διαβάσετε πολύ προσεκτικά κατωτέρω την Πολιτική της Εταιρείας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι η Πολιτική της Εταιρείας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά πάντα χρόνο. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης ή οιωνδήποτε τρίτων μερών και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες της Ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μόνον ατομικά και έχουν υποχρέωση να μη διαθέτουν ούτε να γνωστοποιούν σε τρίτους, με οποιοδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα περιεχόμενα των υπηρεσιών αυτών, χωρίς άδεια από την επιχείρηση. Η χρησιμοποίηση οιωνδήποτε στοιχείων από την Ιστοσελίδα είναι δυνατή μόνον υπό τους εξής όρους: (α) σε όλα τα αντίγραφα και ειδικότερα θα εμφανίζεται η ειδοποίηση αντιγραφής καθώς και η παροχή της άδειας, (β) η χρήση της των στοιχείων της Ιστοσελίδας θα γίνεται μόνο για πληροφόρηση, ενημέρωση και όχι για εμπορική ή προσωπική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και (γ) δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά τροποποίηση των κειμένων. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως όρος «πνευματική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματικό
δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα με την έννοια του Νόμου 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, (όπως ισχύει), εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, σήμα, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), oιοσδήποτε Εγγεγραμμένος Χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία έχει η επιχείρηση επί των στοιχείων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και δεν αποτελούν ένδειξη ούτε σύσταση από εμάς τα συγκεκριμένα.

Το σήμα www.heartpoint.gr καθώς και οιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στην επιχείρηση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν παρέχεται από την επιχείρηση, με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιοδήποτε τρόπο που υποτιμά ή να απαξιώνει τις υπηρεσίες μας ή την επιχείρηση.

Β. Πληροφορίες Εγγεγραμμένων Χρηστών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για πληροφορίες που καταχωρείτε ή αναρτάτε στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) ήχων, βίντεο ή φωτογραφικού περιεχομένου (συλλογικά, “Περιεχόμενο Πολυμέσων»), (β) μηνυμάτων ή καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σε οποιονδήποτε χώρο δημόσιας συζήτησης, μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των εργαλείων της Εταιρείας (συλλογικά,” Περιεχόμενο Μη Πολυμέσων”) και (γ) κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας, σχετικά με προσωπικά στοιχεία, βιογραφικό, ιατρικές πληροφορίες για υπηρεσίες από την επιχείρση (“Προσωπικό Περιεχόμενο”). Διατηρείτε την πνευματική ιδιοκτησία και κυριότητα του Περιεχομένου Πολυμέσων ή μη και του Προσωπικού Περιεχομένου, με τη επιφύλαξη ειδικότερων
προβλέψεων του παρόντος και χορηγηθεισών αδειών.

Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η επιχείρηση δεν εγγυάται ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από τρίτους. Η επιχείρηση δεν διεξαγάγει έρευνα σχετικά με την ορθότητα ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου παρέχεται από τρίτους και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου λογότυπα, σχέδια, φράσεις, κείμενα και τα εμπορικά σήματα ή ατομική ή συλλογική τμήματα του εν λόγω περιεχομένου. Η επιχείρηση θα εξετάζει οποιεσδήποτε πληροφορίες για ανακριβή στοιχεία και σε περίπτωση επαλήθευσης, θα ζητήσει από τον αφορώντα Χρήστη πληροφορίες, προκειμένου να προβεί στη διόρθωση των στοιχείων ή θα εμποδίσει ή διαγράψει τα στοιχεία αυτά.

Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία, που εμφανίζονται ή περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Πολυμέσων και Μη Πολυμέσων και το Προσωπικό Περιεχόμενο δεν θα πρέπει:
(α) να παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων,συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσιότητας ή απορρήτου, (β) να είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό ή ενχοχλητικό ούτε (γ) να είναι άσεμνο, ανήθικο ή περιέχουν πορνογραφία ή να παραβιάζουν οιαδήποτε διάταξη νόμου.

Η επιχείρηση δεν προσυπογράφει ούτε υιοθετεί οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύτηκε από Εγγεγραμμένους Χρήστες. Η επιχείρηση δεν ελέγχει ούτε μπορεί να ελέγει και συνεπώς δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα από Εγγεγραμμένο Χρήστη. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, όσον αφορά τις πληροφορίες τρίτων που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα, που, κατά την κρίση της δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας τερματισμού του Λογαριασμού σας.

Γ. Αφαίρεση Περιεχομένου για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση που οιεσδήποτε πληροφορίες ή αναρτήσεις θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, επιχειρησιακό απόρρητο ή λοιπά δικαιώματα προστασίας, όπως της προσωπικότητας ή προστασίας δεδομένων τρίτων, η επιχείρηση θα υποστηρίξει τους νόμιμους κατόχους των δικαιωμάτων προστασίας.

Σύμφωνα με το ΠΔ 131/2003 και την Κοινοτική Οδηγία, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η επιχείρηση θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες για την άμεση απόσυρση οιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας ή ανάρτησης ή προκειμένου να καθίσταται η πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα παραβιάζονται από άλλο Εγγεγραμμένο Χρήστη, παρακαλούμε να ενημερώσετε την επιχείρηση μέσω εμαιλ ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας ενημερώνετε για όλα τα στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται πλήρως ο ισχυρισμός σας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η υποστηριζόμενη παράβαση, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είστε ο φορέας της πνευματικής ιδιοκτησίας, επαρκείς πληροφορίες ώστε η επιχείρση να μπορέσει να εντοπίσει το υλικό καθώς και να έρθει σε επαφή με τον καταγγέλλοντα, όπως μια διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, αν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε περίπτωση που ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου, σχετική συνυποβαλλόμενη δήλωση ότι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Συμφωνείτε να μην στραφείτε κατά της επιχείρησης και των ιδιοκτητών, στελεχών, συνεργατών, διαφημιστών, υπαλλήλων και προστηθέντων της και να τους αποζημιώσετε, και να τους απαλλάσετε από οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τυχόν απώλειες, ζημίες, και έξοδα οποιασδήποτε φύσης σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο που προβλέπεται στην παρούσα ιστοσελίδα από οποιονδήποτε τρίτο.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, διανομή, οποιασδήποτε μορφής εξόρυξης δεδομένων αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής και τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή το συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχεδίων και υποδειγμάτων.

Αν δεν έχετε σχετικό νόμιμο δικαίωμα, δεν μπορείτε και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα, εκτός της Ιστοσελίδας και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε περιβάλλον δικτύου υπολογιστών, ή σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός από την εσωτερική προβολή σας.

Αποδέχεστε ότι δεν θα επιχειρήσετε να αναστρέψετε τη λειτουργία ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας.

[9]. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
Α. Δηλώσεις και Εγγυοδοτικές δηλώσεις Εγγεγραμμένων Χρηστών.

Όλοι οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες δηλώνουν εγγυώνται και συμφωνούν:

(1) να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε Λογαριασμό σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο σε χρήστες που επιτρέπεται να ενεργούν εξ ονόματος των Εγγεγραμμένων Χρηστών και μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και να μην επιτρέπουν σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο να χρησιμοποιήσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

(2) είναι πλήρως υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε πράξη και ενέργεια οιουδήποτε χρήστη που χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό τους.

(3) να μην χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό, το όνομα χρήστη ή τον κωδικό ενός άλλου Εγγεγραμμένου Χρήστη, του οποίου δεν του επιτρέπεται ρητά η χρήση.

(4) να μην χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, ρομπότ, spider ή οιαδήποτε άλλη αυτόματη συσκευή ή να προκαλούν επιθέσεις, που αποσκοπούν να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή κάθε συναλλαγή που διεξάγεται μέσω της Ιστοσελίδας ή προς το σκοπό παρακολούθησης ή αντιγραφής της Ιστοσελίδας.

(5) να μην χρησιμοποιούν τα εργαλεία επικοινωνίας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να στέλνουν με οποιοδήποτε άλλον τρόπο περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η επιχείρηση δύναται να ελέγχει αυτόματα και να φιλτράρει με μη αυτόματο τρόπο τα μηνύματα email πριν από την αποστολή τους μέσω των εργαλείων επικοινωνίας προκειμένου να εντοπίζεται ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ιοί, επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος” και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες ή παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο, χωρίς μόνιμη αποθήκευση των μηνυμάτων αυτών.

(6) να μην κάνουν οιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει (κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια και κρίση της επιχείρησης) παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της Ιστοσελίδας.

(7) δεν θα παρεμβαίνουν ούτε θα επιχειρούν να παρέμβουν στη λειτουργία της Ιστοσελίδας και των υποιστοσελίδων ή στις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω αυτών.

(8) δεν θα παρακάμπτουν οιαδήποτε μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και δεν θα παρεμποδίζουν ή απαλλοτριώνουν οποιοδήποτε σύστημα ή προσωπικές πληροφορίες από την Ιστοσελίδα.

(9) δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες, προκειμένου να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης και της επιχείρησης.

(10) ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για να παραβιάσουν την κείμενη Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή διεθνή συνθήκη.

(11) ότι δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, ούτε θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

(12) ότι δεν θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την παρεχόμενη Υπηρεσία, ούτε θα ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Ιατρού.

(13) ότι δεν θα μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε αντίθεση με το νόμο.

(14) ότι δεν θα αποκαλύψουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα τρίτων. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις νόμιμες, συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Ιατρός έχει δικαίωμα να ανακαλέσει άμεσα την παροχή της Υπηρεσίας και επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός του.

Β. Δήλωση Αποποίησης. Οι στην Ιστοσελίδα παρεχόμενες Υπηρεσίες παρέχονται από την επιχείρηση ή από τρίτους παροχείς υπηρεσιών “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ (ρητή ή σιωπηρή, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων αναφορικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα, τις συναλλαγές κλπ). Δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ποιότητα, την ταυτότητα ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Εγγεγραμμένου Χρήστη ή ως προς την ακρίβεια των στοιχείων, που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα από οποιονδήποτε Εγγεγραμμένο Χρήστη.

Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες θα καλύψουν τις απαιτήσεις ενός Εγγεγραμμένου Χρήστη ή ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι συνεχής ή χωρίς λάθη. Έκαστος Εγγεγραμμένος Χρήστης δεν έχει δικαίωμα στην παροχή ή τη συνέχεια οποιασδήποτε συγκεκριμένης λειτουργίας ή υπηρεσίας και η συμφωνία ιδιότητας μέλους δεν εξουσιοδοτεί ένα μέλος στην πρόσβαση ή στη συνεχή διαθεσιμότητα, οποιασδήποτε συγκεκριμένης λειτουργίας ή υπηρεσίας.

Γ. Περιορισμός Ευθύνης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ η επιχείρηση δεν ευθύνεται απέναντι σε οιοδήποτε Εγγεγραμμένο Χρήστη για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, αποθετικές, τυχαίες ή ποινικές ευθύνες και βλάβη, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, εκπροσώπων και προστηθέντων) δεν φέρει οιαδήποτε συμβατική ή/και αδικοπρακτική ευθύνη ή άλλως ευθύνη για ζημίες, όπως απώλεια δεδομένων, κερδών, εσόδων, πελατών, ευκαιριών, φήμης ή λειτουργικότητας ή για ζημίες που δεν μπορούν να
προβλεφθούν εύλογα και οι οποίες απορρέουν από τις συναλλαγές ή οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα θεωρείτε υπεύθυνη την επιχείρηση για τυχόν ζημίες από ελαφρά αμέλεια που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας ανάληψης εκ μέρους της επιχείρησης των μέτρων
που αναφέρονται στους παρόντες όρους και αναφορικά με την καταχρηστική εκ μέρους σας ή αντίθετη προς τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών ή εξαιτίας
ενεργειών ή παραλείψεων άλλων Εγγεγραμμένων Χρηστών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων που δημοσιεύουν, των πληροφοριών που καταχωρούν και της καταστροφής εκ μέρους τους στοιχείων που θεωρούνται πλαστά. Αποδέχεστε την αποκλειστική ευθύνη σας για τη νομιμότητα των ενεργειών σας σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν και τη νομιμότητα των αναρτήσεων που καταχωρείτε στις τοποθεσίες μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται οιοδήποτε Μέρος υπεύθυνο για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης, που μπορεί να οφείλεται σε ανωτέρω βία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, αποτυχίες του Διαδικτύου, πόλεμοι, αναταραχές, εξεγέρσεις, αποκλεισμούς, πράξεις της κυβέρνησης, κρατικές ρυθμίσεις και κανονιστικές διατάξεις ή περιορισμούς που επιβάλλονται από το νόμο ή οποιεςδήποτε άλλες παρόμοιες συνθήκες πέρα από τον εύλογο έλεγχο οιουδήποτε των Μερών. Ο χρόνος για την εκτέλεση αυτού του μέρους παρατείνεται κατά την περίοδο της καθυστέρησης.

Η επιχείρηση δεν ενεργεί ως μεσίτης ή μεσάζων οιουδήποτε τύπου και σε καμία περίπτωση η επιχείρηση, κατά τις διαπραγματεύσεις ή τη σύναψη μιας συμφωνίας μεταξύ Εγγεγραμμένων Χρηστών δεν σχετίζεται ούτε ενεργεί ως συμβαλλόμενο μέρος είτε ως αντιπρόσωπος είτε ως πράκτορας ενός συμβαλλόμενου μέρους είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δ. Αποζημίωση

Συμφωνείτε και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να υπερασπισθείτε, αποζημιώσετε και διατηρείτε αποζημιωμένη την επιχείρηση από και ενάντια σε οποιεσδήποτε απώλειες, δαπάνες, ζημίες ή άλλες υποχρεώσεις που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση και για κάθε κόστος, ευθύνη, απώλεια, ζημία, αγωγή, απαίτηση, δικαστική ή εξώδικη διαδικασία, από τρίτο πρόσωπο κατά της επιχείρησης: (α) σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών ή (β) προκύπτουν από: (1) τη χρήση της Ιστοσελίδας (2) την απόφασή σας για την χρήση του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή την παροχή τραπεζικών πληροφοριών μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών οικονομικών πληροφοριών και στοιχείων, (3) οιαδήποτε παραβίαση οιωνδήποτε όρων των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας και της κείμενης Νομοθεσίας, (4) αμελή ή δόλια παρατυπία από οποιοδήποτε Εγγεγραμμένο Χρήστη, (5) κάθε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους σας, τη διαφορά ή την αποτυχία καταβολής οιουδήποτε Τιμολογίου ή άλλης Καταβολής ή (6) τις λοιπές υποχρεώσεις σας ως Εγγεγραμμένου Χρήστη.

Κάθε τέτοια αποζημίωση θα τελεί υπό την αίρεση: (i) της εκ μέρους μας έγγραφης ενημέρωσης προς εσάς σχετικά με οιαδήποτε τέτοια αξίωση, απαίτηση, πράξη, έξοδο, ευθύνη, ζημία ή απειλή οιασδήποτε τέτοιας (ii) τη συνεργασία μαζί σας για την υπεράσπιση, ή τον διακανονισμό αυτών και (iii) την διεξαγωγή της σχετικής δίκης ή εξώδικης επίλυσης της διαφοράς και του συμβιβασμού.

[10]. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων ιστοσελίδωνμέσω δεσμών (links) και προβάλλει διαφημιστικά banners άλλων ιστοσελίδων. Οισυνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και για τον λόγοαυτό η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και
για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις ή βλάβη λειτουργίας στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ευθύνεται επίσης για τη μετάδοση μέσω δικτύου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη σελίδα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, εμφανίζονται στους πελάτες μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους.

Η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν ερευνώνται, δεν ελέγχονται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την επιχείρηση. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση συμβουλεύει τους Εγγεγραμμένους Χρήστες να διαβάζουν προσεκτικά την
πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν πριν την οποιαδήποτε χρήση τους. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των ιστοσελίδων αυτών καθώς και την πολιτική που ακολουθείται από αυτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό η το λογισμικό του Εγγεγραμμένου Χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Στο περιεχόμενο της επιχείρησης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό σκοπό, περιεχόμενο και χαρακτήρα. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται ή αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Η επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η επιχείρση και η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

[11]. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναγνωρίζετε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες και στη λειτουργία των τοποθεσιών της, καθώς μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της. Παρότι η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσει τη συνεχή παροχή των Υπηρεσιών,
δεν μπορεί να την εγγυηθεί και δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη
διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση της. Συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων στοιχεία δεν καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η Ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς οιοσδήποτε Εγγεγραμμένος Χρήστης να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του Ιατρού, ο οποίος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Υπηρεσία. Ο ιατρός διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής διακοπής της Υπηρεσίας με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, λόγω αναβάθμισης ή συντήρησης της Υπηρεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

[12]. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με σκοπό την εκτέλεση της παρούσας και την παροχή της Υπηρεσίας, ο Ιατρός θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω από τον χρήστη / πελάτη. Ο Ιατρός συλλέγει μόνο τα απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας στοιχεία που του χορηγούνται από τον χρήστη / πελάτη με ηλεκτρονική αποστολή μέσω της Υπηρεσίας «SECOND OPINION». Τα στοιχεία αυτά δεν ανακοινώνονται ούτε μεταδίδονται από τον Ιατρό σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο χρήστης / πελάτης ρητά δηλώνει ότι έλαβε γνώση της
ανωτέρω συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων του με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, δίνει την άδειά του και συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων του και την ακρίβεια των δεδομένων και στοιχείων που διαβιβάζει προς τον Ιατρό.

Ο Ιατρός δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει δεν επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε στάδιο της εκτέλεσης της πληρωμής στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής
(π.χ. στοιχεία πιστωτικών / χρεωστικών καρτών) ούτε αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβητήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική / χρεωστική του κάρτα, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην τράπεζα.

Ο Ιατρός δεν επεξεργάζεται στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ταυτότητα χρηστών άλλων από τον χρήστη που ρητά δηλώνει την ταυτότητα του και τα στοιχεία του για την παροχή της Υπηρεσίας.

Ο Ιατρός λαμβάνει από τον Πάροχο τα στοιχεία της συναλλαγής (όπως ενδεικτικά Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής, αριθμό συναλλαγής και ποσό πληρωμής), τα οποία επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά δεν ανακοινώνονται ούτε μεταδίδονται από τον Ιατρό σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω τράπεζα. Τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται αμέσως μετά την εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Η τυχόν συλλογή, διαχείριση χρήση και εν γένει επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Εγγεγραμμένων Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, στις διατάξεις της ελληνικής κείμενης νομοθεσίας όπως η νομοθεσία αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ). Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των Εγγεγραμμένων Χρηστών από την Εταιρεία αποτελεί αποκλειστικά και μόνον η υποστήριξη και παροχή των Υπηρεσιών, καθώς και η βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.

Έκαστος Εγγεγραμμένος Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την δημιουργία, την αποθήκευση και backup των αρχείων του. Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και κάθε εγγραφή ως Εγγεγραμμένος Χρήστης ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά της επιχείρησης για την αποθήκευση, διατήρηση backup, ανάκτηση ή παροχή πρόσβασης σε οιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο για οιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Εγγεγραμμένων Χρηστών και μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Εγγεγραμμένος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους του παρόντος τμήματος οφείλει να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

Όλα τα στοιχεία υποβάλλονται στην επιχείρηση μέσω των εντύπων που συμπληρώνουν οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες ή/και υποβληθεισών ερωτήσεων και κάθε άλλου τρόπου επικοινωνίας ή αλληλογραφίας.

Οπιοσδήποτε Εγγεγραμμένος Χρήστης θεωρείται ότι, ταυτόχρονα με την εισαγωγή των στοιχείων του για την εγγραφή του ως Εγγεγραμμένος Χρήστης χορηγεί στην επιχείρηση τη
ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής, διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του.

Η επιχείρηση διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των κατωτέρω: (α) κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του Εγγεγραμμένου Χρήστη, (β) σε περίπτωση που επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές ή επιβάλλεται από το νόμο και/ή από δικαστική απόφαση ή αν είναι στα πλαίσια ανάθεσης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Εγγεγραμμένος Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσουμε κάθε πρόσφορο τρόπο με την επιχείρηση, προκειμένου να ενημερώσει ή διασταυρώσει το προσωπικό του
αρχείο. Εάν κάποιος Εγγεγραμμένος Χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν ή να απενεργοποιηθούν οριστικά από τη βάση δεδομένων τα παρεχόμενα, μέσω της φόρμας εγγραφής, προσωπικά στοιχεία ή να αφαιρεθεί το όνομα από τη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στον αριθμό τηλεφώνου αντίστοιχα, που βλέπετε παρακάτω και εφόσον δεν έχει οιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα για την μέχρι τότε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών:

E-Mail: info@heartpoint.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 6948804312

Με την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μπορεί να είναι περιορισμένη ή και αδύνατη. Είναι ευθύνη έκαστου Εγγεγραμμένου Χρήστη να διαβάσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σας προτείνουμε να την διαβάσετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για τον εαυτό σας. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό. Με το παρόν δηλώνετε ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας να συνεχίσει η επιχείρηση να επικοινωνεί μαζί σας με τη συμβατική αλληλογραφία ή μέσω εμαιλ για θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος και μετά την παροχή της ζητηθείσας από εσάς υπηρεσίας. Ασφαλώς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας την επιχείρηση αποστέλλοντας σχετικό εμαιλ στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.

[13]. Αλληλογραφία

Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, τα νομικά έγγραφα θα επιδίδονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην επιχείρηση και στα στοιχεία επικοινωνίας, που βρίσκονται στην υπερσύνδεση «Επικοινωνία».

Ειδοποιήσεις προς τους Εγγεγραμμένους Χρήστες θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχετική διεύθυνση που έχουν δώσει στην επιχείρηση κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει σταλεί μετά το πέρας 24 ωρών, εκτός εάν ο αποστολέας ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση email δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, η επιχείρηση δύναται να αποστείλει οιαδήποτε ειδοποίηση με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που καταχωρήθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται και από τους δύο συμβαλλόμενους με συστημένη αλληλογραφία θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταλεί με προπληρωμένο κούριερ, εκτός και αν το μέλος στο οποίο απευθυνόταν η ανακοίνωση αποδείξει μεταγενέστερο χρόνο άφιξης.

Σε περίπτωση επικοινωνίας με e-mail το περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα καθώς και την ημερομηνία και ώρα που απεστάλη. Ένα e-mail που λαμβάνεται θεωρείται έγκυρο όταν ο αποστολέας είναι και ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Οποιαδήποτε αλληλογραφία που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους θα θεωρείται εσφαλμένη και άκυρη, συνεπώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

[14]. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν Συμφωνητικό περιλαμβάνει το σύνολο των παραδοχών και συμφωνιών μεταξύ της επιχείρησης και του Εγγεγραμμένου Χρήστη αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως προηγηθεί, υποχρεωτικά προσπάθεια διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4512/2018.

Εάν η επιχείρηση ή Εγγεγραμμένος Χρήστης δεν κάνουν χρήση, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων τους τα οποία απορρέουν από τους παρόντες όρους, έστω και επί μακρόν, δεν θα θεωρείται ότι παραιτήθηκαν από τους όρους, συμφωνίες, δικαιώματα και προνόμια της σύμβασης, θα έχουν δε το δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτών οποτεδήποτε, εκτός και εάν έχουν ρητώς παραιτηθεί αυτών προηγουμένως.

Οι απόψεις των Εγγεγραμμένων Χρηστών της Ιστοσελίδας δεν αποτελούν άποψη και της επιχείρησης. Εάν κάποια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη
αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.

Οι τίτλοι των ενοτήτων έχουν καθαρά αναφορικό χαρακτήρα και δεν περιορίζουν το αντικείμενο ή το εύρος κάθε ενότητας.

Με την ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας, συμπληρωμένης και ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενης, την ηλεκτρονική εγγραφή του χρήστη, την εκτέλεση της σχετικής πληρωμής και την ηλεκτρονική αποστολή του ιατρικού φακέλου, ο χρήστης καθίσταται πελάτης και αποδέκτης της παρεχόμενης υπηρεσίας, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανωτέρω περιέχονται, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η επιβεβαίωση της παρούσας ρητά δηλώνει την πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κειμένου ως συνόλου, καθώς κάθε ένας όρος της παρούσας θεωρείται ουσιώδης.